Luscious Life, 2014, 42 x 42 x 6

Luscious Life,  2014, 42 x 42 x 6